Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej Witryny, dostępnej z https://silownia-pro-pl.com/, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi prawa. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zezwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony internetowej Silownia pro wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

  • modyfikować ani kopiować materiałów;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • próbować inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na Stronie internetowej Silownia pro;
  • usuwać z materiałów wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; lub
  • przesyłanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Dzięki temu Silownia pro może rozwiązać umowę w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu prawa do przeglądania również wygasną i należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały utworzone za pomocą Generatora warunków korzystania z usługi.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały na Stronie internetowej Silownia pro są dostarczane „tak jak są”. Silownia pro nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z czym odrzuca wszelkie inne gwarancje. Ponadto Silownia pro nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub rzetelności wykorzystania materiałów na swojej Stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą Stroną internetową.

4. Ograniczenia

Silownia pro ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów zawartych w Serwisie Silownia pro, nawet jeśli Silownia pro lub upoważniony przedstawiciel tego Serwisu zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Wersje i Errata

Materiały pojawiające się na Stronie internetowej Silownia pro mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Silownia pro nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Silownia pro może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmieniać materiały zawarte na swoim Serwisie. Silownia pro nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Silownia pro nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza w swojej Witrynie i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Silownia pro. Korzystanie z dowolnej witryny, do której prowadzi link, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków użytkowania witryny

Silownia pro może zmienić niniejsze Warunki korzystania ze swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną Silownia pro podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.